Executive Committee

 • Patron – Dr RN Singh
 • Past President – Dr Ashok Kr Sinha
 • President – Dr Manoj Choudhary
 • Vice President – Dr. Mahesh Prasad
 • Secretary – Dr Madhusudan Kumar
 • Joint Secretary – Dr Shamsul Hoda (HQ), Dr Anand Shanskar, Dr Upendra Kumar
 • Treasurer – Dr Manish Ranjan
 • Executive. Committee Members: Dr Bharat Singh, Dr Santosh Kumar, Dr Ranjit kumar Singh, Dr Anil Kumar, Dr Amulya Kr Singh, Dr Bhuwan Kr Singh, Dr Mani Bhushan Singh, Dr Tauseef Mujtaba, Dr Rajeev Anand
 • Editor – Dr Ritesh Runu
 • Associate Editor- Dr. Arnab Sinha
 • Member Editorial. Board – Dr Ashwini Gaurav, Dr Ashish Singh, Dr Shashikant Kumar, Dr Ashutosh Kumar, Dr Jaswinder